Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนกำ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
     2. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
     3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตร
     4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย
     1. อบรมให้ประชาชนมีความรู้
     2. สนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่ม
     3. ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
     4. จัดหาอาชีพเสริมให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
     2. ส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อหาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร
     2. เพื่อให้มีที่ตากผลผลิตทางการเกษตร
     3. เพื่อให้มีโรงสีข้าวชุมชน
     4. พัฒนาพื้นที่การเกษตร
เป้าหมาย
     1. ขุดลอก คู คลอง บ่อยืม ก่อสร้างถนน คสล.
     2. ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร
     3. ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน
     4. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร
แนวทางพัฒนา
     1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร
     2. ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร
     3. ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน
     4. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตร

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์

     1. เพื่อพัฒนา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำได้มาตรฐาน
     2. เพื่อติดสัญญาณไฟจราจร
     3. เพื่อขยายเขตสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึง
     4. เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย
     1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน รางระบายน้ำ สะพาน
     2. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
     3. ขยายเขตไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ทั่วถึง
     4. ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาและระบบการผลิต
แนวทางการพัฒนา
     1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน รางระบายน้ำ สะพาน
     2. ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร
     3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอบต.
     2. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา
เป้าหมาย
     1. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสุข ด้านสุขภาพอนามัย
     2. จัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญทางศาสนา และประเพณี
     3. จัดสร้างสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย เล่นกีฬา
แนวทางการพัฒนา
     1. เตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ
     2. พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
     3. ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
     4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับเด็ก
     6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติ
     2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
เป้าหมาย
     1. การฝึกอบรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. ประกวดหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
แนวทางการพัฒนา
     1. สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3. ประกวดหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนา อบต.
     2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของ อบต.
     3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
     1. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ สำหรับปฏิบัติงานให้กับพนักงานและลูกจ้าง
     2. จัดอบรม เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
     3. จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     2. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
     3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4. ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.
     5. ปรับปรุงและพัฒนารายได้
     6. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ : 
admin@donkum.go.th 
Powered By donkhum.go.th