Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
Q&A
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1.1 เสริมสร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
แนวทางที่ 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ และ อุบัติเหตุ
แนวทางที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางที่ 1.4 การส่งเสริมอัตลักษณ์และสนับสนุน ศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมให้มีการคมนาคมให้มีมาตรฐาน
แนวทางที่ 2.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภค และการเกษตรกรรม
แนวทางที่ 2.3 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 4.1 การป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำน้อย
แนวทางที่ 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ
แนวทางที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
แนวทางที่ 3 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th