Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
1. ประวัติความเป็นมา
              ตำบลดอนกำ เป็นการตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ คือ สภาพพื้นที่ตำบลเป็นที่ดอน และมีต้นระกำขึ้นอยู่หนาแน่นมาก จึงมีชื่อว่า “ดรระกำ” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ดอนกำ” ซึ่งคำว่า “ดร” และ “ระ” ถูกตัดหายไป
                ตำบลดอนกำ เป็นตำบลเก่าแก่จากหลักฐานที่เห็นได้ชัดคือ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัดสนามชัยซึ่งคณะกรรมการวัดได้ค้นคว้าหาหลักฐานว่า วัดสนามชัยสร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเกิดสงครามกับพม่า พม่าบุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและค่ายบางระจัน ได้ยกทัพผ่านวัดสนามชัยแล้วทำลายปูชนียสถาน วัตถุก่อสร้างภายในวัดเกือบหมด เหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วได้บูรณะกันขึ้นใหม่
                การปกครอง พ.ศ. 2485 ตำบลดอนกำ ถูกยุบไปขึ้นกับตำบลบางขุด สมัยนั้นตำบลบางขุดมีกำนันฉาบ ด้วงทองคำ (ขุนบริบาล) เป็นผู้ปกครอง
                ต่อมาปี 2491 ตำบลดอนกำ ได้แยกออกจากตำบลบางขุดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้ยกขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
                ปี 2552 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำเป็นเทศบาลตำบลดอนกำ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 โดยเป็นชุมชนชนบท มีหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน 936ครัวเรือน มีจำนวนประชากร 2,930 คน เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง โดยมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนกำ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนี้
                ภารกิจหลัก
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
                ภารกิจรอง
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์
-2-
 
2. วิสัยทัศน์
                เทศบาลตำบลดอนกำ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้
                “ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรรมปลอดสารพิษ สิ่งแวดล้อมดี นำพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี”
 
3. เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน
          2. เกษตรกรมีความรู้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและผลผลิตได้มาตรฐาน
          3. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ มีเส้นทางขนส่งผลผลิตได้มาตรฐาน
          4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ให้มีสภาพดีขึ้น
          5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
          6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
4. ตัวชี้วัด
              ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๕
          ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐
          ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
          ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  ๑๐
          ๖)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
          ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข
          ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐
          ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐
 
5. ค่าเป้าหมาย
๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว                    
          ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม                              
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้                    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข               
       ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
 
 
- 3 -
รวมถึงภารกิจต่างๆตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)
            6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
 
จุดแข็ง  (Sternths) จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ IT  ทันสมัยอยู่เสมอ
3. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
4. การเดินทางของพนักงานสะดวกทำงานเกินเวลาได้
5. พนักงานอยู่ในวัยสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
6. ผู้บริหารหน่วยงานมีความเข้าใจในการทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
7. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทมีเพียงพอ
 
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
๒. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
๓. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจและขวัญกำลังใจที่จะทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกาย  และความคิดในการปฏิบัติ
๔. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๕. บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอเช่น นิติกร  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๖. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบน้อยเกินไปทำให้งานในความรับผิดชอบมีมาก
 
 
6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน
๒. กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนางานเทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั้งเขตของเทศบาลทำให้รู้สภาพพื้นที่ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี- ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
๕. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคุ้นเคย
6. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทำให้มีเครือข่ายในการทำงาน  
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชนการดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
๓. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
๔. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน
๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
6. การกำหนดกรอบอัตรากำลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบกำหนด
-4-
 
7. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอนกำ
            เทศบาลตำบลดอนกำ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญเละมีคุณค่าขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกำลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง
            เป้าประสงค์
            วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
            กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้น และปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน
3. จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
            เป้าประสงค์
            ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
            กลยุทธ์
 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
  จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนาธรรมอง๕กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อองค์กร
  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 
 
-5-
 
2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
            เป้าประสงค์
            ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อม๔ลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            กลยุทธ์
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลกร
  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ
            เป้าประสงค์
            เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีว   อนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
            กลยุทธ์
 1. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน
  ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
  ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ยกย่องพนักงานที่คนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร
  ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
  ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. แผนปฏิบัติการ / โครงการ
            แผนปฏิบัติการ /โครงการ เพื่อรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอนกำ ให้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนดำเนินงานเป็นรายปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563