Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลดอนกำ 
     “ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรรมปลอดสารพิษ สิ่งแวดล้อมดี นำชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี”

คำขวัญของเทศบาลตำบลดอนกำ 
     “พระนอนองค์ใหญ่  มากมายธัญญาหาร  แปดหมู่บ้านสามัคคี  แหล่งปลาดีในกระชัง”

พันธกิจ
     1. พัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่
     2. ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ การศึกษา วัฒนธรรม
     3. เสริมสร้างความรู้ การประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
     5. ดูแลรักษาและป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
     6. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้
     7. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     8. พัฒนาองค์กร บุคลากร เพื่อบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
     1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน
     2. เกษตรกรมีความรู้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและผลผลิตได้มาตรฐาน
     3. มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ มีเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว
     4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู ให้มีสภาพดีขึ้น
     5. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
     6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     7. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th