Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลชุมชนในตำบลดอนกำ 
     ตำบลดอนกำ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำทั้งหมด ดังนี้

 
หมู่ที่ 1

บ้านโพธิ์งาม
ปกครองโดย ผู้ใหญ่กิตติพงษ์ สุขโก
หมู่ที่ 2

บ้านโพธิ์งาม
ปกครองโดย ผู้ใหญ่อุดมจิตร แสงสว่าง

 
หมู่ที่ 3

บ้านดอนกำ
ปกครองโดย ผู้ใหญ่เสน่ห์ แย้มกลัด
หมู่ที่ 4

บ้านใหม่
ปกครองโดยผู้ใหญ่เจนจิรา  แจ่มดอน
หมู่ที่ 5

บ้านวังโพธิ์
ปกครองโดย ผู้ใหญ่เฉลิมศรี  ตันติคงพันธ์
หมู่ที่ 6

บ้านหอมกระจุย
ปกครองโดย กำนันเกษม  บัวพุ่ม

 
หมู่ที่ 7

บ้านหอมกระจุย
ปกครองโดย ผู้ใหญ่จินตนา  ศรีรุ่ง
หมู่ที่ 8

บ้านใหญ่หอมกระจุย
ปกครองโดย ผู้ใหญ่สุรศักดิ์ รุ่งสังข์

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากรของเทศบาลตำบลดอนกำ พ.ศ.2546 – 2551 
 
ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม
ณ ธันวาคม  2546 1,437 1,559 2,996
ณ ธันวาคม  2547 1,453 1,561 3,014
ณ ธันวาคม  2548 1,439 1,559 2,998
ณ ธันวาคม  2549 1,446 1,559 3,005
ณ ธันวาคม  2550 1,431 1,561 2,992
ณ กรกฎาคม 2551 1,400 1,525 2,925
ข้อมูลจาก http://www.dopa.go.th/hpstat9/inhouse.htm (กระทรวงมหาดไทย)
 
 
ข้อมูลประชากรระดับหมู่บ้าน ตำบลดอนกำ (ปรับปรุงข้อมูล  ธันวาคม 2562)

 
หมู่ ชาย หญิง รวม
หมู่ 1 416 409 825
หมู่ 2 306 305 611
หมู่ 3 110 113 223
หมู่ 4 81 115 196
หมู่ 5 110 118 228
หมู่ 6 125 141 266
หมู่ 7 90 93 183
หมู่ 8 117 113 230
รวม 1,356 1,407 2,762
ที่มา : ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยนาท (Chainat Provincial Operation Center)
http://www.chainat.go.th/Poc/data-45/10/10-4.htm


จำนวนครัวเรือน (ปี พ.ศ.2562)
 
ตำบล/หมู่บ้าน จำนวน/หลัง
ตำบลดอนกำ 964
หมู่ 1 257
หมู่ 2 218
หมู่ 3 80
หมู่ 4 74
หมู่ 5 82
หมู่ 6 95
หมู่ 7 67
หมู่ 8 91

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัดโพธิ์งาม
- วัดจันทร์ (วัดดอนกำ)
- วัดวิหารห้องเดียว
- วัดสนามชัย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์งาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอนกำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหอมกระจุย
มีพระภิกษุสงฆ์ 8 รูป
มีพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป
มีพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป
มีพระภิกษุสงฆ์ 12 รูป


การศึกษา
- โรงเรียนวัดโพธิ์งามและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
- โรงเรียนวัดสนามชัย 
- ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์งาม
- ศูนย์เด็กเล็กวัดสนามชัย  
จำนวน 1 แห่ง มีนักเรียน ประมาณ 250 คน
จำนวน 1 แห่ง มีนักเรียน ประมาณ 60 คน
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

สาธารณสุข
- คลินิกเอกชน
- สถานีอนามัยประจำตำบล
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
100 เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามตำรวจตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านโพธิ์งาม จำนวน 1 แห่ง

Responsive image