Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
Q&A
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลชุมชนในตำบลดอนกำ 
     ตำบลดอนกำ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำทั้งหมด ดังนี้

 
หมู่ที่ 1

บ้านโพธิ์งาม
ปกครองโดย ผู้ใหญ่ทัสสนีย์  มากพานิชย์
หมู่ที่ 2

บ้านโพธิ์งาม
ปกครองโดย กำนันประวิน  ปรางค์เทียน

 
หมู่ที่ 3

บ้านดอนกำ
ปกครองโดย ผู้ใหญ่อำนวย  กำจาย
หมู่ที่ 4

บ้านใหม่
ปกครองโดย ผู้ใหญ่เบญจวรรณ  แจ่มดอน
หมู่ที่ 5

บ้านวังโพธิ์
ปกครองโดย ผู้ใหญ่เฉลิมศรี  ตันติคงพันธ์
หมู่ที่ 6

บ้านหอมกระจุย
ปกครองโดย ผู้ใหญ่เกษม  บัวพุ่ม

 
หมู่ที่ 7

บ้านหอมกระจุย
ปกครองโดย ผู้ใหญ่จินตนา  ศรีรุ่ง
หมู่ที่ 8

บ้านใหญ่หอมกระจุย
ปกครองโดย ผู้ใหญ่ชวน  โพธิระ

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากรของเทศบาลตำบลดอนกำ พ.ศ.2546 – 2551 
 
ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม
ณ ธันวาคม  2546 1,437 1,559 2,996
ณ ธันวาคม  2547 1,453 1,561 3,014
ณ ธันวาคม  2548 1,439 1,559 2,998
ณ ธันวาคม  2549 1,446 1,559 3,005
ณ ธันวาคม  2550 1,431 1,561 2,992
ณ กรกฎาคม 2551 1,400 1,525 2,925
ข้อมูลจาก http://www.dopa.go.th/hpstat9/inhouse.htm (กระทรวงมหาดไทย)
 
 
ข้อมูลประชากรระดับหมู่บ้าน ตำบลดอนกำ (ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 2 ธันวาคม 2551)

 
หมู่ ชาย หญิง รวม
หมู่ 1 395 470 865
หมู่ 2 325 333 658
หมู่ 3 126 111 237
หมู่ 4 106 132 238
หมู่ 5 119 123 242
หมู่ 6 125 153 278
หมู่ 7 90 108 198
หมู่ 8 116 108 224
รวม 1,402 1,538 2,940
ที่มา : ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยนาท (Chainat Provincial Operation Center)
http://www.chainat.go.th/Poc/data-45/10/10-4.htm


จำนวนครัวเรือน (ปี พ.ศ.2551)
 
ตำบล/หมู่บ้าน จำนวน/หลัง
ตำบลดอนกำ 847
หมู่ 1 231
หมู่ 2 178
หมู่ 3 68
หมู่ 4 65
หมู่ 5 71
หมู่ 6 91
หมู่ 7 62
หมู่ 8 81

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัดโพธิ์งาม
- วัดจันทร์ (วัดดอนกำ)
- วัดวิหารห้องเดียว
- วัดสนามชัย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์งาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอนกำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหอมกระจุย
มีพระภิกษุสงฆ์ 8 รูป
มีพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป
มีพระภิกษุสงฆ์ 4 รูป
มีพระภิกษุสงฆ์ 12 รูป


การศึกษา
- โรงเรียนวัดโพธิ์งามและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
- โรงเรียนวัดสนามชัย 
- ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์งาม
- ศูนย์เด็กเล็กวัดสนามชัย  
จำนวน 1 แห่ง มีนักเรียน ประมาณ 250 คน
จำนวน 1 แห่ง มีนักเรียน ประมาณ 60 คน
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

สาธารณสุข
- คลินิกเอกชน
- สถานีอนามัยประจำตำบล
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
100 เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามตำรวจตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านโพธิ์งาม จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th