Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2565 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 026.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 ก.พ. 2565 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 027.(1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565
25 ก.พ. 2565 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 027.(2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565
25 ก.พ. 2565 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 027.(3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565
25 ก.พ. 2565 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 027.(4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565
25 ก.พ. 2565 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 027.(5) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565
03 ก.พ. 2565 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564
06 ม.ค. 2565 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 025.นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
27 เม.ย. 2564 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
22 เม.ย. 2564 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 027(2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน