Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 มี.ค. 2567 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 019.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
01 มี.ค. 2567 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 018.แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10 เม.ย. 2566 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 024.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566
16 ก.พ. 2566 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 023.นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566
16 ก.พ. 2566 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 026.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
12 ม.ค. 2566 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 025 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2566
12 ม.ค. 2566 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 025 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566
12 ม.ค. 2566 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 025 (3) การพัฒนาบุคลากร ปี 2566
12 ม.ค. 2566 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 25 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2566
12 ม.ค. 2566 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ 025 (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566
Responsive image