Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
017 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
018 E-Service
011 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
027 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 มี.ค. 2566
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ

07 ก.พ. 2566
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 ธ.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ No Gift Policy เทศบาลตำบลดอนกำแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

23 ธ.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ No Gift Policy เทศบาลตำบลดอนกำแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

23 ธ.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ No Gift Policy เทศบาลตำบลดอนกำแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

15 ธ.ค. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ กิจกรรมตามโครงการลดปริมาณ ก๊าซเรีอนกระจกด้วยถังขยะเปียก

28 ก.พ. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนกำเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

28 ก.พ. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.2565/ติดตามและประเ

28 ก.พ. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ ประกาศเจตจำนง ด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

28 ก.พ. 2565
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ การแสดงเจตจำนง ด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนกำ
Responsive image