Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ตำบลดอนกำ มีจำนวนถนนสายหลัด 3 สาย ได้แก่ ถนนสายสรรคบุรี - ชัณสูตร ถนนบ้านโพธิ์งาม - บ้านใหม่หอมกระจุย และถนนบ้านโพธิ์งาม - บ้านแค และมีถนนสายต่างๆ ดังนี้
- ถนนลูกรังคันคลองทิ้งน้ำทั้ง 2 ฝั่ง
- ถนนลูกรังคันคลองชลประทาน
- ถนนลูกรัง จำนวน 14 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 16 สาย
- สะพานเหล็ก จำนวน 1 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
ระยะทางประมาณ 4.00 กิโลเมตร
ระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 23.44 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 8.25 กิโลเมตร
รวมระยะทาง 12 เมตร
รวมระยะทาง 18.6 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
     ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 13 ตู้ คือ หมู่ 1 มี 4 ตู้, หมู่ 2 มี 2 ตู้, หมู่ 4 มี 1 ตู้, หมู่ 5 มี 1 ตู้, หมู่ 6 มี 1 ตู้, หมู่ 7 มี 2 ตู้, หมู่ 8 มี 2 ตู้
โทรศัพท์
     ใช้ภายในครัวเรือน เป็นบางหมู่บ้าน และยังไม่ครบทุกครัวเรือน
หอกระจายข่าว 
     มี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4, 8
เสียงตามสาย   
     มี 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, 2, 3, 5, 6, 7


การไฟฟ้า
    - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีไฟฟ้าใช้ 744 ครัวเรือน
    - ไฟฟ้าสาธารณะ รวม 73 ดวง คือ หมู่ 1 มี 5 ดวง,หมู่ 2 มี 6 ดวง, หมู่ 3 มี 6 ดวง, หมู่ 4 มี 9 ดวง, หมู่ 5 มี 11 ดวง, หมู่ 6 มี 13 ดวง, หมู่ 7 มี 11 ดวง, หมู่ 8 มี 12 ดวง

Responsive image