Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 เม.ย. 2564
ถึง
14 เม.ย. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพย 797 ชัยนาท ครุภัณฑ์เลขที่ 009-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564
ถึง
07 เม.ย. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน จำนวน ๑๗ วัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564
ถึง
02 เม.ย. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีกาศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2564
ถึง
26 มี.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนกำ และนายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564
ถึง
29 มี.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ พร้อมไฟประดับ ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนกำและนายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ) จำนวน ๑ รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564
ถึง
29 มี.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดที่เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนกำ และนายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ) จำนวน ๘ หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564
ถึง
25 มี.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564
ถึง
24 มี.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน 81-5657 ชัยนาท ครุภัณฑ์เลขที่ 001-58-0004 (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564
ถึง
23 มี.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564
ถึง
18 มี.ค. 2564
ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ดอนกำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 478-56-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th