Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
017 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
018 E-Service
011 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
027 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตาม การการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
ชื่อโครงการตามแผน ชื่อรายการงบประมาณประจำปี งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
1.การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ฝึกทบทวน/ฝึกอบรม อปพร.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00  
2. โครงการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ 15,000.00 0.00 3,160.00 11,840.00  
3. จัดงานวันเด็ก  โครงการจัดงานวันเด็ก 24,000.00 0.00 23,700.00 300.00  
4. อบรม/ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่ ต.ดอนกำ  โครงการอบรม/ค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนกำ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00  
5. ค่าอาหารเสริมนม  ค่าอาหารเสริม (นม) 480,980.00 20,727.00 212,487.08 247,765.92  
6. อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 852,000.00 0.00 389,820.00 462,180.00  
 
7. โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
 
30,000.00
 
0.00
 
0.00
 
30,000.00
 
8. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00  
9. จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ค่าใช่จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00  
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00  
12. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 70,000.00 0.00 14,100.00 55,900.00  
13. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,344,800.00 0.00 2,976,500.00 2,368,300.00  
14. เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,209,600.00 0.00 668,800.00 540,800.00  
15. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 0.00 10,500.00 7,500.00  
2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
16. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สายข้างบ้านหมอปุ๊) ม.1  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สายข้างบ้านหมอปุ๊) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกำ 250,000.00 0.00 245,000.00 5,000.00  
17. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนางสายัณห์ บุตรทรัพย์ ม.2  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายบ้านนางสุริยันต์ บุตรทรัพย์) หมู่ที่ 2 ต.ดอนกำ 185,196.00 0.00 0.00 185,196.00  
18. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านนายสมเกียรติ-บ้านลุงเกตุ ม.2  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายบ้านนายสมเกียรติ-บ้านลุงเกตุ) หมู่ที่ 2 ต.ดอนกำ 185,030.00 0.00 0.00 185,030.00  
19. ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (สายข้างบ้านนายวิเชียร) ม.4  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายข้างบ้านนายวิเชียร) หมู่ที่ 4 ต.ดอนกำ 128,430.00 0.00 0.00 128,430.00  
 
20. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 
 
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกำ
 
169,000.00
 
168,500.00
 
0.00
 
500.00
 
21. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 318,788.00 32,500.00 79,500.00 206,788.00  
22. เสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายข้างบ้านหมอปุ๊ ม.1  โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete (สายข้างบ้านหมอปุ๊) หมู่ 1 ตำบลดอนกำ 497,000.00 0.00 0.00 497,000.00  
23. โครงการเสริมผิวแอสฟัสติกส์ คอนกรีต (สายข้างบ้านนายออด พลอึ่ง) ม.2  โครงการเสริมผิว Asphaltic concrete (สายข้างบ้านนายออด) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกำ 497,000.00 0.00 465,000.00 32,000.00  
3.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
24. โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00  
 
 
 
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
 
 
 
10,050.00
 
 
 
0.00
 
 
 
9,618.00
 
 
 
432.00
 
6.การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
26. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สัมมนา / ดูงาน 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00  
27. อุดหนุน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ อปท.  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00  
28. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563