Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
017 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
018 E-Service
011 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
027 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
                    เทศบาลตำบลดอนกำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน 9,595,865 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 9,595,865 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 6,857,210.20 15 6,857,210.20
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 9 2,276,500.00 9 2,276,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 2 180,825.00 2 180,825.00
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - -
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - - -
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร 3 281,330.00 3 281,330.00
รวม 29 9,595,865.20 29 9,595,865.20
                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลดอนกำ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ
จำนวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป้องกัน/ลดอุบัติเหตุ   15,000.00 6,520.00 สป.847/392 09/01/2562 9
2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดงานวันเด็ก   20,000.00 10,200.00 123/200 09/01/2562 7
3. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าอาหารเสริมนม   513,560.00 301,440.20 อาหารเสริมนม 01/11/2561 365
4. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดงานวันสงกรานต์   33,000.00 32,310.00 สป228/370 09/04/2562 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2-
 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ
จำนวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลาการดำเนินงาน
5. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   20,000.00 12,000.00 สป.381/607 16/07/2562 7
6. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์   100,000.00 100,000.00 สป.127/205 17/01/2562 7
7. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   5,205,600.00 4,152,100.00 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2562 01/10/2561 270
8. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เบี้ยยังชีพคนพิการ   1,113,600.00 902,400.00 เบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบ 2562 01/10/2561 270
9. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   30,000.00 15,000.00 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบ 2562 01/10/2561 270
10. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการอาหารกลางวัน   920,000.00 902,740.00 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 01/10/2561 270
11. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5,000.00 500.00 ค่าใช้จ่ายวันเเม่ 06/08/2562 3
12. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   293,740.00 255,800.00 ค่าอาหารกลางวัน 30/10/2561 270
13. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   50,000.00 50,000.00 สป.300/463 24/05/2562 30
 
 
 
 
 
 
 
 
-3-
 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ
จำนวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลาการดำเนินงาน
14. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ   100,000.00 16,200.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ปีงบ 2562 07/05/2562 3
15. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลตำบลดอนกำ   100,000.00 100,000.00 สป.253/406 25/04/2562 30
16. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ถนนสายบ้านหมอปุ๊) หมู่ที่ 1 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)   250,000.00 249,400.00 ช.34/265 01/07/2562 30
17. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ทางเข้าวัดสนามชัย) หมู่ที่ 7 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)   250,000.00 249,400.00 ช.35/266 01/07/2562 30
18. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร (ข้างบ้านนายแจ้ง) หมู่ที่ 1 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)   170,000.00 169,000.00 00528/62 03/05/2562 45
19. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ตลาดโพธิ์งาม) หมู่ที่ 1 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)   500,000.00 497,000.00 ช.89/632 01/07/2562 30
20. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ข้างบ้านอาจารย์สุวิทย์) หมู่ที่ 2 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)   498,000.00 494,000.00 ช.37/277 01/07/2562 30
21. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. (ข้างบ้านนายเจน) หมู่ที่ 6 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)   97,000.00 94,500.00 ช.48/360 01/07/2562 30
 
 
 
 
 
 
 
-4-
 
  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ
จำนวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลาการดำเนินงาน
22. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)   214,000.00 213,000.00 ช.69/477 01/07/2562 30
23. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่กำหนด)   186,000.00 185,000.00 11/62 16/05/2562 45
24. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1-8 ตำบลดอนกำ   135,000.00 125,200.00 8/2562 22/03/2562 30
25. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   40,000.00 20,825.00 สป.276/437 10/05/2562 15
26. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   160,000.00 160,000.00 เงินอุดหนุนริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน 12/06/2562 30
27. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน   300,000.00 259,650.00 สป.165/867 18/02/2562 30
28. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   50,000.00 1,680.00 ค.74/309 06/03/2562 1
29. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการการเมืองการบริหาร อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอสรรคบุรี   20,000.00 20,000.00 สป.15/21 18/10/2561 1
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - -
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563