Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (31 ต.ค. 2565)  
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (26 ต.ค. 2565)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนกำ ปร... (13 ก.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (31 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (19 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินแ... (30 มิ.ย. 2565)
การเเจกอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่วงสถานการณ์โควิด (ตามโครงการสนับ... (19 พ.ค. 2565)
การจ่ายเงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่... (19 พ.ค. 2565)
การปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูเเลผู... (19 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การแสดงเจตจำนง ด้านความซื... (28 ก.พ. 2565)  

นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นา... (28 ก.พ. 2565)  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เ... (28 ก.พ. 2565)  

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวล... (28 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน... (16 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต (21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ผลการดำเนินการจัดโครงการอ... (31 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลดอนกำ ไปศึกษาดู... (10 ต.ค. 2555)

กิจกรรมงานบวงสรวงดวงวิญญา... (18 พ.ย. 2553)

กิจกรรมวันเด็ก 2553 (18 พ.ย. 2553)

คาราวานเสริมสร้างเด็ก เดื... (18 พ.ย. 2553)

ประเพณีสงกรานต์ 52 (18 พ.ย. 2553)

โครงการปลูกป่า (18 พ.ย. 2553)

โครงการศึกษาดูงานจังหวัดต... (18 พ.ย. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเ... (30 พ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยว... (30 พ.ย. 2565)  
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา (28 พ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 36000BT... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดย... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพ... (24 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บทรายพร้อมกระสอบและแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม โดย... (21 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์... (21 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บต-8989 ชั... (18 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ หม... (18 พ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อน้ำ คสล. (... (14 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้... (10 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง... (10 พ.ย. 2565)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลในการจัเสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยก... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณ... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงดนตรี โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบป... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าเครื่องขยายเสียง และเคร... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสายพานรถกระบะ ทะเบียน บจ 5009 ชัยนาท (ครุ... (04 พ.ย. 2565)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประ... (03 พ.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image
 

เทศบาลตำบล ดอนกำ
 
QR-CODE
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ไฟฟ้า/ประปา ชำรุด หรือ เรื่องร้องเรียนทั่วไป
สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ QR-Code
หรือที่ https://forms.gle/rXQzjMb9n4Pv4JJM7Responsive image