Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม... (05 เม.ย. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (02 เม.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์... (04 มี.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25... (03 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดของวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอ... (19 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาร... (12 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (05 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2... (05 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม... (09 พ.ย. 2563)
ประกาศเทสบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ... (30 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (27 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2... (14 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256... (12 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาค... (17 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประม... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนาย... (02 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด... (02 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพย 797 ชัยนาท ครุ... (07 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน... (31 มี.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีกาศึกษ... (26 มี.ค. 2564)  
จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิก... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และทำความสะอาดที่เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อ... (22 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ พร้อมไฟประดับ ในโครงการจัดการเ... (22 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพ... (18 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่รถกระบะบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน 81-5657 ชัยนา... (17 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม Printer สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์... (11 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กง๓๔๕๘ ชัยนาท ครุ... (09 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ ... (05 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราประทับเพื่อใช้ประทับบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศ... (05 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนกำและ... (05 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. แนวถนนลาดยางเลียบแม่น้ำน้อย ช่วง... (05 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งส... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวัน... (18 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th