Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิ... (23 ก.พ. 2567)  
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลดอนก... (03 ม.ค. 2567)  
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (03 ม.ค. 2567)  
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (03 ม.ค. 2567)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (03 ม.ค. 2567)
รายงานงบแสดงฐานนะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (22 ธ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (25 ต.ค. 2566)
ขอส่งแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (09 ต.ค. 2566)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม ... (04 ต.ค. 2566)
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (03 ต.ค. 2566)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประ... (02 ต.ค. 2566)
ขอเชิญเสนอราคาจำหน่ายพัสดุของเทศบาลตำบลดอนกำ (08 ก.ย. 2566)
เทศบาลตำบลดอนกำขอประชาสัมพันธ์ เเละขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความ... (19 ก.ค. 2566)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุ... (13 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (29 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ... (29 มิ.ย. 2566)
รายงานผลการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนกำ (22 มิ.ย. 2566)
รายงานผลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประม... (06 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบ... (06 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จ... (06 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม MOI WASTE BANK WE... (25 มี.ค. 2567)  

กิจกรรมรณรงค์ จิตอาสาพัฒน... (22 มี.ค. 2567)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)

วันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค. 2567)

กิจกรรม Re-X-Ray โครงการถ... (06 ก.พ. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

เทศบาลตำบลดอนกำ เป็นหน่วย... (17 ม.ค. 2567)

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษ... (17 ม.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์การตอบ EIT (17 ม.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์การตอบ IIT (17 ม.ค. 2567)

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... (07 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างสะพาน คสล.บึงตาลกาบ ห... (08 ก.พ. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (05 ก.พ. 2567)  
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายผดุง หมูที... (05 ก.พ. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร สายข้างนานางนกเทศ หมูท... (05 ก.พ. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร สายหนองสะตือ หมูที่ 2 ต... (05 ก.พ. 2567)
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างสะพาน คสล. บึงตาลกาบ หมูที่ 6 ตำบ... (24 ม.ค. 2567)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ คสล.ช่วงหน้าบ้านนายผดุง หมู่ที่ 2 ตำบลด... (24 ม.ค. 2567)
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเหล็ก) จำนวน ๑ ตัว (กองคลัง) ... (22 ม.ค. 2567)
(22 ม.ค. 2567)
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร สายข้างนานางนกเทศ หมูที่ 7 ตำบลดอนกำ... (22 ม.ค. 2567)
แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ฉบับที่ 3) (18 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื็อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพ... (18 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงล้อลากอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิ... (18 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยว... (16 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีฌฉพาะเจ... (16 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กอง... (16 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร สายข้างนานายสำเนา หมูท... (12 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร สายแยกลานตากผลผลิตฯ หม... (12 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร สายข้างบ้านนางละเอียด ... (12 ม.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร สายข้างบ้านนายสกล หมูท... (12 ม.ค. 2567)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image

Facebook เทศบาลตำบลดอนกำ
Responsive image
Responsive image