Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการแบบคำขอแเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (17 มิ.ย. 2567)  
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (12 มิ.ย. 2567)  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (12 มิ.ย. 2567)  
โครงสร้างเทศบาลตำบลดอนกำ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 27 กุมภา... (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง-2567-2569 ทต.ดอนกำ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ประวัติเทศบาลตำบลดอนกำ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจสุนัขและแมว ประจำปี 2566 (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องทุกข์และร้องเรียน (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (1) (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (11 มิ.ย. 2567)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปร... (29 เม.ย. 2567)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิ... (23 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้งที่ 1/2... (10 ม.ค. 2567)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลดอนก... (03 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร... (17 มิ.ย. 2567)  

ตราสัญลักษณ์ อถล. อาสาสมั... (13 มิ.ย. 2567)  

กิจกรรม MOI WASTE BANK WE... (25 มี.ค. 2567)  

กิจกรรมรณรงค์ จิตอาสาพัฒน... (22 มี.ค. 2567)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)

วันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค. 2567)

กิจกรรม Re-X-Ray โครงการถ... (06 ก.พ. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)

เทศบาลตำบลดอนกำ เป็นหน่วย... (17 ม.ค. 2567)

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษ... (17 ม.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์การตอบ EIT (17 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกล... (17 มิ.ย. 2567)  
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (11 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรม/สั... (05 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรม/สั... (05 มิ.ย. 2567)
ปรนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทา... (31 พ.ค. 2567)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอ่างสูบน้ำพร้อมวางท่อ คสล. (คูสายข้างบ้านนายเกื้อ) หมูที่... (31 พ.ค. 2567)
ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติ (แบบไร้สาย) ห... (29 พ.ค. 2567)
ร่างประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติ (แบบไร้สาย... (21 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 25... (16 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทำหลังคาคลุมถังกรองน้ำประปา หมูที่ 3 ... (16 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทำหลังคาคลุมถังกรองน้ำประปา หมูที่ 5 ... (16 พ.ค. 2567)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติ (แบบไร้สาย) หมู... (15 พ.ค. 2567)
ประกาศราคากลาง ขุดลอกคูส่งน้ำ สายแยกป้อมตำรวจโพธิ์งาม-คลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 ... (15 พ.ค. 2567)
ประกาศราคากลาง ขุดลอกคูส่งน้ำสายแยกป้อมตำรวจวัดโพธิ์งาม-ร้านกิตติพันธ์ หมูที่ 2 ... (15 พ.ค. 2567)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.60031 ... (15 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ (สายบ้านนายเกื้อ) หมูที่ 1 ตำบ... (15 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำพร้อมวางท่อ คสล. (ข้างศาลาป... (15 พ.ค. 2567)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ เทพื้น คสล.(สำนักงานเทศบาลต... (14 พ.ค. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (13 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธ... (30 เม.ย. 2567)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image


Facebook เทศบาลตำบลดอนกำ


แบบคำร้องตัดต้นไม้และจัดเก็บกิ่งไม้


แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า/โคมไฟฟ้าสาธารณะ
  
Responsive image
Responsive image