Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
017 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
018 E-Service
011 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
027 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอราคาจำหน่ายพัสดุของเทศบาลตำบลดอนกำ (08 ก.ย. 2566)  
เทศบาลตำบลดอนกำขอประชาสัมพันธ์ เเละขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความ... (19 ก.ค. 2566)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุ... (13 ก.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (29 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ... (29 มิ.ย. 2566)
รายงานผลการจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนกำ (22 มิ.ย. 2566)
รายงานผลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประม... (06 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบ... (06 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้องค์กรคุณธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จ... (06 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561-2565 (31 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25... (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 (12 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(03 มี.ค. 2566)  

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... (07 ก.พ. 2566)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)  

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (23 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมตามโครงการลดปริมาณ... (15 ธ.ค. 2565)

การแสดงเจตจำนง ด้านความซื... (28 ก.พ. 2565)

นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นา... (28 ก.พ. 2565)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เ... (28 ก.พ. 2565)

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวล... (28 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน... (16 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต (21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ผลการดำเนินการจัดโครงการอ... (31 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลดอนกำ ไปศึกษาดู... (10 ต.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567... (29 ก.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ จำนวน ๑ ... (29 ก.ย. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (29 ก.ย. 2566)  
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร กองคลัง (25 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได... (25 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง (25 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านทำความสะอาดสำนักงานเทศบ... (25 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสวนและต้นไม้ กองช่าง (25 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา กองช่าง (25 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2566 โดยวิธี... (14 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำกำจัดวัชพืช คูสายข้างบ้านนายเสริม ... (13 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื็อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) (13 ก.ย. 2566)
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง Printer canon MP287 (ครุภัณฑ์เลขท... (13 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท... (11 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกผิวจราจร (กลบหลุมบ่อ) หมู่ที่ 1-8... (11 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื๋อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (11 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดป่าวัชพืชรุกล้ำกีดขว้างเส้นทางจราจรและคูส... (07 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง-7397 ชัยนาท (หม... (04 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บต-8989 ชั... (04 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกโดยระบบวางเหยื่อ และฉีดพ่น โดยวิธีเฉพาะ... (04 ก.ย. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image

Facebook เทศบาลตำบลดอนกำ
Responsive image
Responsive image