Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
013 E-Service
08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการแบบคำขอแเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (17 มิ.ย. 2567)  
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (12 มิ.ย. 2567)  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (12 มิ.ย. 2567)  
โครงสร้างเทศบาลตำบลดอนกำ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566 (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 27 กุมภา... (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง-2567-2569 ทต.ดอนกำ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ประวัติเทศบาลตำบลดอนกำ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจสุนัขและแมว ประจำปี 2566 (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องทุกข์และร้องเรียน (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (1) (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (12 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (11 มิ.ย. 2567)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปร... (29 เม.ย. 2567)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิ... (23 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้งที่ 1/2... (10 ม.ค. 2567)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลดอนก... (03 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลดอนกำได้ศึกษาดู... (12 ก.ค. 2567)  

เทศบาลตำบลดอนกำได้จัดประช... (09 ก.ค. 2567)  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (09 ก.ค. 2567)  

ประชุมซักซ้อมข้อปฏิบัติขอ... (05 ก.ค. 2567)

เทศบาลตำบลดอนกำ ได้เข้่าร... (29 มิ.ย. 2567)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ... (28 มิ.ย. 2567)

เทศบาลตำบลดอนกำ ได้เข้าร่... (26 มิ.ย. 2567)

โครงการสร้างความปองดองสมา... (21 มิ.ย. 2567)

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร... (17 มิ.ย. 2567)

ตราสัญลักษณ์ อถล. อาสาสมั... (13 มิ.ย. 2567)

กิจกรรม MOI WASTE BANK WE... (25 มี.ค. 2567)

กิจกรรมรณรงค์ จิตอาสาพัฒน... (22 มี.ค. 2567)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)

No Gift Policy เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2567)

กิจกรรม Re-X-Ray โครงการถ... (06 ก.พ. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ปร... (19 ม.ค. 2567)

วันเด็ก 2567 (17 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (03 ก.ค. 2567)  
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะ... (28 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำพร้อมวางท่อ คสล. (คูสายข้าง... (28 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพา... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเ... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะ... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (สำนั... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศ(ู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฮพาะ... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดย... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถางป่าวัชพืชพร้อมอุดรอยรั่วแนวท่อ คสล.และทำแนวคั... (24 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ เทพื้น คสล.(ส... (18 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมูที่ 6 ตำบลดอน... (17 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกล... (17 มิ.ย. 2567)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (11 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี... (10 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิ... (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรม/สั... (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรม/สั... (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปีค่าต่ออายุโดเมนเนมรายปี... (31 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำกำจัดวัชพืช คูสายนานายเสริม หมูที่... (31 พ.ค. 2567)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image


Facebook เทศบาลตำบลดอนกำ
แบบคำร้องตัดต้นไม้และจัดเก็บกิ่งไม้
 
 

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า/โคมไฟฟ้าสาธารณะ


 
Responsive image
Responsive image