Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ... (14 ต.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (I... (16 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 ก.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ (22 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลดอนกำ (22 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลดอนกำ (22 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนกำ (22 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลดอนกำ (22 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาล... (22 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับแก... (20 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวั... (20 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (09 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (09 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 (07 ก.ค. 2564)
มาตรการในการสร้างจิตสำนึก (06 ก.ค. 2564)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (06 ก.ค. 2564)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (06 ก.ค. 2564)
มาตรการการป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม (06 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน... (16 ก.ย. 2564)  

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)  

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)  

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต (21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ผลการดำเนินการจัดโครงการอ... (31 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลดอนกำ ไปศึกษาดู... (10 ต.ค. 2555)

กิจกรรมงานบวงสรวงดวงวิญญา... (18 พ.ย. 2553)

กิจกรรมวันเด็ก 2553 (18 พ.ย. 2553)

คาราวานเสริมสร้างเด็ก เดื... (18 พ.ย. 2553)

ประเพณีสงกรานต์ 52 (18 พ.ย. 2553)

โครงการปลูกป่า (18 พ.ย. 2553)

โครงการศึกษาดูงานจังหวัดต... (18 พ.ย. 2553)

การจ่ายเบี้ย 52 (18 พ.ย. 2553)

กีฬาสรรคบุรีท้องถิ่น-ท้อง... (18 พ.ย. 2553)

กิจกรรมวันเด็ก 2553 (09 ม.ค. 2553)

โครงการปลูกป่า (22 ส.ค. 2552)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมปกกระดาษสีแล... (04 ต.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ จำนวน ๑ ... (01 ต.ค. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดสำนักง... (01 ต.ค. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาส... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลสวนและต้นไม้ กองช่าง (01 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด (ศูนย... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำ... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุและ... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร กองค... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) ทะเบียน บจ - ๕๐๐๙ ชั... (23 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลดอนกำ ... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ (กองช่าง) ทะเบียน บจ-... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (สำนั... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท... (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๕ รายการ (13 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image
เทศบาลตำบลดอนกำ
เทศบาลตำบล ดอนกำ
 
QR-CODE
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ไฟฟ้า/ประปา ชำรุด หรือ เรื่องร้องเรียนทั่วไป
สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ QR-Code
หรือที่ https://forms.gle/rXQzjMb9n4Pv4JJM7สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th