Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (21 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2... (14 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256... (12 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาค... (17 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประม... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนาย... (02 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด... (02 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย (21 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รานงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256... (15 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2562 (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกาย... (04 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายงานการตรวจสอบของสำนั... (02 ธ.ค. 2562)
ประกาศรายงานรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561 (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศการกำหนดยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 (28 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายงานการตรวจสอบของสำนัก... (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 (15 พ.ย. 2561)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (01 พ.ย. 2561)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (07 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา กองช่าง (21 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่อง Printer หมายเลขครุภัณฑ์ 478-56-0003 แ... (21 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (16 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... (16 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ จำนวน 1 ... (07 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ปีงบปะรมาณ 256... (06 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำปีงบประ... (06 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริ... (06 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนก... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยสำนักงาน... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลสวนและต้นไม้ (01 ต.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านดูแลรักษาคว... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้และแผนที... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร กองค... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุและ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะนการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็... (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง... (24 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th