Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
02 ข้อมูลผู้บริหาร
04 แผนพัฒนาท้องถิ่น
01 โครงสร้างหน่วยงาน
016 รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการ
03 อำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการการทุจริต
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
017 E-Service
010 แผนการดำเนินงาน
011 รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุมสภา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ... (19 ก.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินแ... (30 มิ.ย. 2565)  
การเเจกอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่วงสถานการณ์โควิด (ตามโครงการสนับ... (19 พ.ค. 2565)  
การจ่ายเงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนศพด.ทต.ดอนกำ ช่... (19 พ.ค. 2565)
การปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูเเลผู... (19 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 (05 พ.ค. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
ขอเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 (28 เม.ย. 2565)
คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง (27 เม.ย. 2565)
คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง (27 เม.ย. 2565)
คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด (27 เม.ย. 2565)
คำสั่งแบ่งงาน การมอบหมายหน้าที่ราชการ และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบัลสามัญ พนัก... (27 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การแสดงเจตจำนง ด้านความซื... (28 ก.พ. 2565)  

นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์ นา... (28 ก.พ. 2565)  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เ... (28 ก.พ. 2565)  

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวล... (28 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน... (16 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2... (06 ก.ค. 2564)

ประกาศเจตจำนงต้านทุจริต (21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณข... (07 เม.ย. 2564)

ผลการดำเนินการจัดโครงการอ... (31 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลดอนกำ ไปศึกษาดู... (10 ต.ค. 2555)

กิจกรรมงานบวงสรวงดวงวิญญา... (18 พ.ย. 2553)

กิจกรรมวันเด็ก 2553 (18 พ.ย. 2553)

คาราวานเสริมสร้างเด็ก เดื... (18 พ.ย. 2553)

ประเพณีสงกรานต์ 52 (18 พ.ย. 2553)

โครงการปลูกป่า (18 พ.ย. 2553)

โครงการศึกษาดูงานจังหวัดต... (18 พ.ย. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบลาตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอ... (08 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด เติมน้ำยาแอร... (08 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอ... (08 ส.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศปู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาารไม่ประจำทา... (02 ส.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะขุดล... (27 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องส... (25 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเ... (22 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส... (20 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สายทาง... (19 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิิวเ... (15 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒... (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันน... (12 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบลาตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลั... (06 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ... (06 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ... (06 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำน... (06 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)... (06 พ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนกำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง... (06 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๑๗ (... (19 เม.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดสนามชัย (21 เม.ย. 2563)  
Responsive image
 

เทศบาลตำบล ดอนกำ
 
QR-CODE
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ไฟฟ้า/ประปา ชำรุด หรือ เรื่องร้องเรียนทั่วไป
สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ QR-Code
หรือที่ https://forms.gle/rXQzjMb9n4Pv4JJM7Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนกำ 

หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
โทรศัพท์ : 0-5694-4635 โทรสาร : 0-5694-4635 อีเมล์ :
donkhum@hotmail.com 
Powered By donkhum.go.th